Privacybeleid

Wie zijn wij?
Wij zijn Invulboekjes.nl B.V., gevestigd aan de Lange Baan 8C, 8331 LW Steenwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 81180861. Wij zijn te bereiken via [email protected] .

Wat doen wij?
Wij zijn een webshop en bieden consumenten artikelen aan.

Toepassing
Dit Privacybeleid is van toepassing op al de contacten die wij als
Invulboekjes.nl met je hebben. Bijvoorbeeld via de website of via je account als je klant bent geworden.

Verantwoordelijke
Invulboekjes.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring
Invulboekjes.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van Invulboekjes.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je geplaatste bestelling, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren
Voor het gebruik van Invulboekjes.nl moet je je eerst registreren. Je gebruikt hiervoor je gekozen gebruikersnaam/wachtwoord. Na registratie bewaren wij de door je opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens voor authenticatie doeleinden en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Afhandelen order
Wanneer je via ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens.

Derden
Wij zullen de aan het door je gekozen gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit kan per e-mail, telefonisch of via social media.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners, bijvoorbeeld voor de facturering. Dit in verband met de overeenkomen dienstverlening. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Cookies
We maken gebruik van technische cookies en analyse cookies welke worden geplaatst door Google Analytics, Facebook en WebwinkelKeur (zie hierna). Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Meta (Facebook, Instagram)
Facebook plaatst een cookie waarmee bijgehouden wordt welke producten je bekijkt tijdens je bezoek op onze website. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook en Instagram. Zonder deze cookies zie je irrelevante advertenties op Facebook en loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Billink
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Invulboekjes.nl B.V. verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden – onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen betaal-aanbieder

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alle gegevens worden opgeslagen op door ons beheerde servers. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of Invulboekjes.nl zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie
Versie augustus 2023

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Invulboekjes.nl B.V.
(Let op! Geen bezoekadres)
Zuiderzeestraatweg 700-A
8094 AW Hattemerbroek
Whatsapp: 085 060 0422 (te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00)
E: [email protected]
BTW: NL861973161B01